Behandeling | Aanmelding

 
Logopediepraktijk Hoevelaken is DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) gecertificeerd. U kunt zonder verwijzing van uw arts naar de logopedist. Bent u verzekerd bij CZ, Delta Loyd of Ohra? Dan heeft u een verwijzing van uw arts, tandarts of specialist nodig.
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Logopedische behandeling valt onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van toepassing op de overeenkomst tussen zorgverlener en patiënt met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikel 7:446 e.v. Burgerlijk Wetboek).
Onder geneeskundige handelingen wordt verstaan alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of bewaken. De WGBO heeft dus ook betrekking op de behandelrelatie tussen logopedist en patiënt in het kader waarvan zorg wordt verleend.
De WGBO bevat hoofdzakelijk rechten van de patiënt en kent slechts twee verplichtingen voor de patiënt. Zo is de patiënt gehouden om de zorgverlener naar beste wensen de inlichtingen en medewerking te geven die nodig is voor de zorgverlener om goede zorg te kunnen bieden (artikel 7.452 Burgerlijk Wetboek). De andere verplichting die de patiënt heeft, is om de behandelkosten aan de zorgverlener te voldoen (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Mocht u ergens niet tevreden over zijn of een klacht hebben over de behandeling, dan kunt u daarover altijd contact met ons opnemen, zodat wij in overleg met u tot een passende oplossing kunnen komen. U kunt uw klachten aan ons ook schriftelijk sturen. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging Voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is van toepassing. Meer informatie is te vinden op: www.klachtenloketparamedici.nl

Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG)
Logopediepraktijk Hoevelaken houdt zich aan de vernieuwde privacywetgeving. Onze privacy policy kunt u op de praktijk ophalen of aanvragen per telefoon of e-mail.Logopediepraktijk Hoevelaken   -   Sportweg 23   -   3871 HK Hoevelaken   -   033-2540755 - info@logopediehoevelaken.com